Nieuwsbrief november 2017

Via deze nieuwsbrief houdt de VAN haar leden op de hoogte van belangrijke en interessante zaken rondom de vereniging en (arbeids)mediation.


Bijeenkomsten in het vooruitzicht

De VAN is druk bezig met de organisatie en voorbereiding van de scholingen die in 2018 op de agenda komen. U kunt in ieder geval vast in uw agenda noteren:

  • 8 februari: ALV met presentatie over exitmediation en de transitievergoeding
  • 13 maart: Van Boos naar Middel
  • juni: bijeenkomst verzorgd door Dialogue

U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging met meer informatie en de mogelijkheid om u in te schrijven. We verwelkomen u graag!


Terugblik op de bijeenkomst van 16 november over Conflict en Woede

Nico Koning heeft ons meegenomen in de achtergrond van woede. Zijn theorie is dat woede samenhangt met verbondenheid en gelijkwaardigheid. Hieraan ligt ten grondslag dat we minder authentiek zijn dan wij denken. We hebben geleerd mens te zijn door andere mensen na te doen. Dit heet mimese. We willen daarom altijd iets dat een ander heeft. En omdat de mens empathisch is, is dat de bron van ontevredenheid en een bron van rivaliteit. De samenhang tussen woede en gelijkheid wordt weergegeven in twee stromen.

  1. Doelgerichte woede wanneer je gelijkheidseis voet aan de grond krijgt en zodoende een strijd voor de gelijkheid is.
  2. Rancune als je gelijkheidseis geen voet aan de grond krijgt. Je krijgt dan een omleiding van woede die niet meer gericht is op de oorspronkelijke bron.

Aristoteles geeft uiteindelijk richting door woede als rationeel te bestempelen en te toetsen aan 5 vragen:

  • Is je woede gericht op de juiste persoon
  • Met de juiste bedoeling
  • Op het juiste ogenblik
  • Op de juiste manier
  • In de juiste mate

Kortom, een leerzame inkijk in de wereld van woede, die wij als arbeidsmediators toch vaak tegenkomen.
Ter aanvulling nog een filmpje van Frans de Waal.


Mijlpalen van de VAN

Het eind van het jaar is een mooi moment om terug te kijken en te reflecteren op de doelen die wij onszelf gesteld hebben:

Sinds de oprichting van de VAN in juni 2014 hebben wij ons vooral ingezet voor meer zichtbaarheid op de markt en het betrekken van de markt. De eerste stap hierbij is het opzetten van het kwaliteitskeurmerk geweest. Zodat voor de markt duidelijk is dat een VAN-arbeidsmediator een goede arbeidsmediator is. Het kwaliteitskeurmerk is vormgegeven aan de hand van het profiel van de arbeidsmediator. In dit profiel staat welke kennis en vaardigheden een arbeidsmediator van de VAN moet bezitten. De VAN organiseert jaarlijks vier à vijf bijeenkomsten om arbeidsmediators bij te scholen in deze kennis en vaardigheden.

De tweede mijlpaal in dat traject hebben wij samen met de opleidingen van de specialisaties tot arbeidsmediator gezet. In een convenant hebben we met elkaar vastgelegd dat het profiel van de arbeidsmediator de leidraad vormt voor de invulling van de opleidingen. Samen met de opleidingen is hiervoor een uitgebreid protocol tot stand gekomen. De samenwerking met de opleidingen wordt in het komende jaar geëvalueerd en verder vormgegeven. Op de website vindt u een lijst van de aangesloten opleidingen.

Om het speerpunt van de vereniging ‘de arbeidsmediator beter zichtbaar maken op de markt’ invulling te geven, hebben we met een werkgroep van leden het interne profiel omgezet naar een externe versie, het marktprofiel. Met behulp van een tekstschrijver hebben we een goed leesbare tekst over het werk en de waarde van de arbeidsmediator opgezet. Deze komt binnenkort uit, u wordt hierover geïnformeerd. 

Daarnaast is een korte, feitelijke versie gemaakt waarmee we aan de slag kunnen om via Wikipedia en sociale media meer zichtbaarheid te genereren. We roepen andere verenigingen op om ons voorbeeld te volgen en hun specialisaties ook op deze wijze kenbaar te maken, zodat we met elkaar het hele spectrum van de mediator meer bekendheid geven. Het bestuur gaat zich beraden op een vervolg van deze werkgroep.


Belangrijke zaken en nieuwtjes 

Judith Stoop volgt Alexandra Vester op

Na vele jaren inzet voor de VAN en haar voorganger AOS heeft Alexandra Vester besloten haar bestuurslidmaatschap te beëindigen. Zij slaat beroepsmatig een nieuwe weg in, waardoor zij niet langer haar functie als bestuurssecretaris kan vervullen. 
We hebben afscheid genomen van Alexandra en haar natuurlijk enorm bedankt voor de vele jaren die zij zich heeft ingezet voor de arbeidsmediators. 

Gelukkig hebben wij snel een opvolger kunnen vinden: Judith Stoop. Judith is arbeidsmediator bij Geschikt Mediation en De Arbeidsmediators. 
Daarnaast is zij onder andere redactielid voor het Tijdschrift Conflicthantering. Als nieuw bestuurslid van de VAN wil ze zich met name sterk voor maken voor de promotie van arbeidsmediation in het algemeen en onze beroepsvereniging richting de buitenwereld in het bijzonder. Judith, welkom!


Bedankt

We willen de VAN-leden die zich met ons hebben ingezet voor het marktprofiel en het traject daar naartoe heel erg bedanken voor hun tijd, energie en moeite. Willem Hulshof, Geert Tomlow, Wendelien Aletrino, Fokje Faber en Hans Nadorp jullie hulp is zeer gewaardeerd en wordt beloond.


Plannen tot wijziging van het arbeidsrecht

Op 10 oktober jl. is het regeerakkoord van het kabinet Rutte III gepubliceerd. In dit regeerakkoord worden onder meer de plannen voor aanpassing van het arbeidsrecht onthuld. Let wel het zijn nog plannen, echter een klein inkijkje van enkele belangrijke punten is hier naar onze mening op zijn plaats.

Kleine ondernemingen worden in de plannen tegemoetgekomen door de periode van loondoorbetaling bij ziekte voor ondernemingen tot 25 werknemers te verlagen van 2 naar 1 jaar. Er wordt gedacht aan een compensatieregeling voor MKB’ers wanneer die een transitievergoeding moeten betalen aan een werknemer die al langdurig arbeidsongeschikt is. Verder wordt voorgesteld om voor iedereen het recht op een transitievergoeding al direct te laten ingaan en niet pas na 24 maanden. Ook de ketenregeling zal, als de plannen worden gerealiseerd, worden aangepast. De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd wordt verlengd van twee naar drie jaar, zoals voor de WWZ. Als er langer dan zes maanden tussen twee opvolgende contracten zit, begint de reeks van contracten opnieuw te tellen. Die tussenperiode blijft gehandhaafd. Wel wordt de mogelijkheid geboden om binnen bepaalde sectoren, bijvoorbeeld bij seizoensarbeid, daarvan af te wijken. Voor een groot deel betekent dit dat de wijzigingen die zijn ingevoerd met de Wet Werk en Zekerheid weer teniet worden gedaan. Wanneer er definitieve wetswijzigingen zijn dan zullen wij onze leden daarover nader informeren.


Lid worden?

Indien u zich wilt aanmelden als lid of aspirant-lid van de VAN vragen we u dit formulier volledig in te vullen en aan het VAN secretariaat in te sturen: van@arbeidsmediation.nu.