Beste collega-arbeidsmediator,

De vakantie is weer voorbij. Werkend Nederland is weer aan de slag. En als arbeidsmediators merken we dat meteen. Er ontstaan weer arbeidsconflicten en er wordt weer regelmatig een beroep gedaan op een arbeidsmediator. En dat is goed. Veel liever zouden we al eerder in beeld komen. De mogelijkheid om juist met arbeidsmediation escalatie te voorkomen is nog te weinig bekend. Onze interventies zijn vaak al eerder in de het ontstaansverhaal van arbeidsconflicten nuttig. Al wanneer het wrijft, er onenigheid is over invulling van taken of over persoonlijke ambities in relatie tot de organisatie-ambities. Om de markt meer bewust te maken van de preventieve mogelijkheden van arbeidsmediation, ontwikkelen we de ‘conflictscan’ (werktitel). Bovendien hebben we onze zorgen geuit over de nieuwe werkrichtlijn die de vereniging van bedrijfsartsen (NVAB) aan het ontwikkelen is. Graag nodigen we onze leden uit om tijdens de Week van de Mediation van zich te laten horen. En er is meer. U leest het in deze nieuwsbrief.


Vooraankondiging: 22 november 2018. Een update over het (toekomstig) arbeidsrecht

Zet deze datum alvast in je agenda! Mediation is onderhandelen in de schaduw van het recht, wordt vaak gezegd. In ons geval is dat het arbeidsrecht. Een arbeidsmediator moet daarom kennis hebben van het actuele arbeidsrecht. Dus we bieden je een inspirerende en informatieve update over het huidige en toekomstige arbeidsrecht. Over de sprekers en onderwerpen word je binnenkort nader geïnformeerd.

Datum en tijd: Donderdag 22 november 2018, 16.00 - 20.00 uur (ontvangst vanaf 15.30 uur).

Locatie: De Observant, Stadhuisplein 7 te Amersfoort.

Kosten: VAN-leden, ZAM-leden en NVVMA-leden betalen € 95,00 excl. btw. Niet-leden en introducees betalen € 142,50 excl. btw.

Door deelname aan deze bijeenkomst kunnen 3 MfN en PO punten worden behaald.


Een groep over arbeidsmediation op LinkedIn

Lang waren we als vereniging stil op LinkedIn, maar sinds kort is er een nieuwe LinkedIn-groep geheel gewijd aan arbeidsmediation en beheerd door het VAN-bestuur.
We nodigen je graag uit lid te worden (de pagina heet: ‘VAN - Vereniging Arbeidsmediation Nederland’, de url is: https://www.linkedin.com/groups/13618281/).

Iedereen met interesse in arbeidsmediation is welkom om te posten, liken, en te reageren. Niet alleen arbeidsmediators, maar ook verwijzers zoals bedrijfsartsen, P&O-ers, casemanagers, en iedereen die werkgever of werknemer is. Deel er je nieuws en ideeën over arbeidsconflicten, arbeidsmediation, arbeidsrecht, ziekteverzuim, reïntegratie, werktevredenheid, (het voorkomen van) pesten en conflicten op de werkvloer, etc. We horen graag van je! Voel je ook vrij andere geïnteresseerden uit te nodigen deel te nemen aan deze groep.


De band met onze leden

Het afgelopen jaar hebben we tweemaal een VAN-bijeenkomst moeten annuleren wegens gebrek aan deelnemers. Dat ging ons aan het hart.

Een belangrijk doel van onze vereniging is immers het aanbieden van interessante en zinvolle workshops aan onze leden. Er is veel aanbod op het terrein van PE-workshops, dat weten we. De workshops van de VAN zouden zich hierbinnen moeten kunnen onderscheiden doordat ze naadloos aansluiten bij de interesses van arbeidsmediators.

We vinden het daarom belangrijk onze leden hierover te bevragen. We stellen het zeer op prijs als je onze vragenlijst wilt invullen. Het duurt maximaal 10 minuten. 
                                                      https://goo.gl/forms/eIz5T9gtdel2BaUs2

 


De conflictscan

In de vorige nieuwsbrief kondigden we hem al aan: de conflictscan. Althans, dat is de voorlopige werktitel. We werken momenteel aan een simpele set van vragen die verwijzers en potentiële mediationdeelnemers zichzelf kunnen stellen om uit te vinden welke vorm van conflictbeslechting in een specifiek geval nuttig is. En we willen hiermee bewustzijn creëren dat mediation eerder en vaker een goede optie kan zijn. We ontwikkelen de conflictscan in twee fases. De eerste fase levert een versie op die we begin oktober met onze leden delen. Het is een soort poster in PDF-vorm (die je kunt printen en/of delen). Maar we willen meer, wellicht een website of een app, om zo de scan breder en beter in te kunnen zetten als richtingwijzer voor eenieder met een (opkomend) arbeidsconflict. Dat is fase 2 en dat volgt later. Eenieder die hierover wil meedenken, is welkom.


De Week van de Mediation (15-19 oktober 2018) 

De komende ‘Week van de Mediation’ biedt een mooie kans om arbeidsmediation extra onder de aandacht te brengen. De NMv neemt het voortouw in het genereren van publiciteit voor deze bijzondere week (zie ook: https://weekvandemediation.nl). Iedere arbeidsmediator kan op eigen initiatief lokale (of landelijke) promotionele acties opzetten. We willen je vragen om alle aandacht die je genereert en acties die je ontplooit met ons en de leden te delen via onze LinkedIn-groep, dan verspreiden wij het weer verder en optimaliseren we samen het bereik van onze acties. Het helpt ook om vooraf ideeën uit te wisselen of te brainstormen, om zo andere arbeidsmediators te inspireren. Laat van je horen!


Concept NVAB Richtlijn Arbeidsconflicten 

De NVAB werkt aan een eigen ‘Richtlijn Arbeidsconflicten’, bedoeld voor haar leden. De NVAB vindt arbeidsmediation alleen zinvol bij ernstig geëscaleerde conflicten, zo blijkt het het concept. En de VAN vindt dat op haar beurt een ernstige ontwikkeling.

Namens de VAN en op persoonlijke titel heeft Ido van de Waal gereageerd op het concept. De bedrijfsartsen vinden al jaren dat er een eigen richtlijn moet komen. De Stecr-werkwijzer is voor meerdere disciplines bedoeld, en is een werkwijzer en geen richtlijn. Daarnaast vinden sommige bedrijfsartsen dat de werkwijzer te weinig toegespitst is op de praktijk van de bedrijfsarts en onvoldoende evidence based is. 

Het concept zou daarom meer wetenschappelijke informatie bieden, maar die blijkt tamelijk mager en moeilijk praktisch in te passen, meent Ido. Er is naar zijn mening te weinig actueel onderzoek verricht en dit maakt het ook moeilijk om hierop een protocol of beleid te baseren. Daarnaast wil men een nieuwe definitie van een arbeidsconflict introduceren waardoor waarschijnlijk meer onduidelijkheid gaat ontstaan. Welke definitie gaat er dan gebruikt worden, is de vraag. Die van de Stecr-werkwijzer of van die van de NVAB? 

De in deze richtlijn gehanteerde definitie van een conflict is als volgt: “een dynamisch proces tussen twee partijen die een negatieve emotionele reactie ervaren bij onenigheid en verstoring van het bereiken van hun doelen. Voor conflicten in de werksituatie betekent dit dat er sprake is van onenigheid tussen twee partijen over het bereiken van doelen in de werksituatie van één of beide partijen, wat gepaard gaat met negatieve emoties (bijvoorbeeld boos, bang, bedroefd) bij tenminste één van de partijen. Als er alleen sprake is van onenigheid, alleen verstoring van bereiken van doelen of alleen emotie, wordt dit niet beschouwd als een conflictsituatie.”

De wijze waarop arbeidsmediation als interventie wordt beschreven is voor onze beroepsgroep zeer zorgelijk. Alleen bij sterk geëscaleerde conflicten vindt men in dit concept dat een arbeidsmediator kan worden ingeschakeld. Preventie en eerder in het conflictproces worden betrokken gaat in de visie van de NVAB alleen op voor andere disciplines en niet voor de mediator. De VAN hoopt van harte dat de feedback die Ido en ook andere arbeidsmediators gaven, zal leiden tot een voor ons allen betere richtlijn. Want anders bestaat de verwijzing naar arbeidsmediation alleen nog maar bij een exit-situatie, als alle andere disciplines het niet gelukt is om de werkrelatie te herstellen. Dat zou toch jammer zijn. En zo ver laten we het zeker niet komen.