April 2017

Via deze nieuwsbrief houdt de VAN haar leden op de hoogte van belangrijke en interessante zaken rondom de vereniging en (arbeids)mediation.

Bijeenkomsten in het vooruitzicht

De VAN is druk bezig met de organisatie en voorbereiding van de scholingen die in de loop van het jaar volgen. U kunt de volgende data vast in uw agenda opnemen.

7 juni

13 september

16 november

U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging met meer informatie en de mogelijkheid om u in te schrijven. We verwelkomen u graag!


Updates van het bestuur

Werkgroep Marktprofiel

De werkgroep die zich bezig hield met het opstellen van een enquête is voortgezet in een werkgroep Marktprofiel. De pilot van de opgestelde enquete heeft de werkgroep interessante inzichten opgeleverd maar ook doen besluiten dat de enquete in de opgestelde vorm niet de antwoorden op ging leveren die we gehoopt hadden. Omdat een belangrijk speerpunt van de vereniging en de werkgroep is om de arbeidsmediator beter zichtbaar te maken op de markt, hebben we de inzichten uit de enquete gebruikt en besloten om ons meer direct te richten op de zichtbaarheid in de markt. De werkgroep is met volle overtuiging en heel veel energie aan de slag gegaan met het omzetten van het interne profiel dat geschreven is over de arbeidsmediator naar een externe versie. Met deze versie kunnen we aan de slag om allereerst via wikipedia en sociale media meer zichtbaarheid te genereren.

Convenant met de opleidingen

Zoals u weet is de VAN een belangrijk traject aangegaan met de opleidingen van de specialisaties tot arbeidsmediator. Inmiddels is daar een aanzienlijke mijlpaal behaald en wordt binnenkort een convenant getekend. In dit convenant leggen we met elkaar vast dat het profiel van de arbeidsmediator de leidraad vormt voor de invulling van de opleidingen. Samen met de opleiding is hiervoor een uitgebreid protocol tot stand gekomen. De VAN is trots op deze grote stap!

Exit-medation: wat levert het op?

Op de ALV van de VAN op 6 februari is een mooi initiatief gestart om een klein onderzoek te doen naar de uitkomsten van exit-mediations. Samen met betrokken leden Fred Haak en Frank Emmelot is een vragenlijst opgesteld. De verwachting is dat we met dit onderzoek antwoord krijgen op vragen omtrent alle aspecten van exitmediations.
U ontvangt op korte termijn een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Het bestuur doet een beroep op alle leden om vragenlijst te beantwoorden. Hoe meer respons hoe betrouwbaarder de uitkomst.

Toelichting financiën bijeenkomsten

De VAN krijgt vragen over de kosten van de bijeenkomsten. De penningmeester geeft toelichting:

De door de VAN georganiseerde cursussen leveren 3 PE punten op. Bij andere aanbieders “kosten” die punten aanmerkelijk meer dan de € 95 die de VAN haar leden vraagt. Uitgangspunt van het bestuur is dat de cursussen kostendekkend moeten zijn. De ervaring leert dat met het huidige aantal deelnemers per bijeenkomst we net uit de kosten komen. De kosten bestaan uit locatie, catering, secretariële ondersteuning, honorarium voor de inleiders, PE-punten, etc.
 


Belangrijke zaken en nieuwtjes

Het ontslagrecht, een heikel punt bij de formatie

Het nieuwe kabinet moet een aantal maatregelen nemen die goed zijn voor de arbeidsmarkt. Maar over wat goed is voor de arbeidsmarkt lopen de meningen van VVD, CDA, D66 en GroenLinks uiteen.
Over de Wet werk en zekerheid (Wwz) bijvoorbeeld, waarin het ontslagrecht en flexwerk zijn geregeld. Alle vier de partijen willen iets aan de wet doen, omdat er vanuit de samenleving veel klachten over binnenkomen. 

Maar ook bij de Sociaal Economische Raad (SER) ligt dit vraagstuk op tafel. Bij de SER proberen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en onafhankelijke deskundigen ook een akkoord over de Wwz te bereiken, en zo de politiek voor te zijn.
Hoogleraar arbeidsrecht en kroonlid van de SER Verhulp is direct bij die gesprekken betrokken. "Het is niet zinvol de Wet werk en zekerheid helemaal in te trekken. Ten eerste deugde de oude wetgeving op een aantal onderdelen niet. En ten tweede heb je dan twee jaar onrust voor niets gecreëerd. Een nieuwe wet invoeren kost veel geld, en we zijn nog bezig met de implementatie."
Bron: NOS.nl


Lid worden?

Indien u zich wilt aanmelden als lid of aspirant-lid van de VAN vragen we  u dit formulier volledig in te vullen en aan het VAN secretariaat in te sturen: van@arbeidsmediation.nu.