Archief evenementen

________________________________________________________________________________________________

VAN/VAAN cursus 16 september 2016: "Vernieuwende methodes in advocatuur en mediation rondom arbeid en samenwerking" 

Deze studiemiddag werd geleid door Arthur Hol en Tom van ’t Hek.

Arthur Hol, partner arbeidsrecht & mediator bij De Koning Vergouwen advocaten, organisatieadviseur op het vlak van Nieuw Organiseren. Oud HR-manager bij Shell en KLM, oud-consultant Business Integration bij KPMG.

Tom van ’t Hek, voormalig hockey-international en hockeycoach, tegenwoordig sportpresentator en gastspreker/trainer, zal verschillende oplossingsmethodieken voor teamconflicten benoemen en toelichten. Methodieken die - zowel op de korte alsook op de langere termijn - van grote invloed blijken op het prestatieniveau van een team.

Het afgelopen decennium zien we een langzame, maar gestage groei in toepassing van vernieuwende methodes in advocatuur en mediation rondom arbeid en samenwerking. Vaak zijn deze methodes ‘overgewaaid’ uit de Verenigde Staten. Binnen de advocatuur en bredere rechtspraktijk hebben daar vernieuwende stromingen met mooie namen als collaborative law, Integral law, holistic law, preventive law en conscious contracting het palet aan interventies van de arbeidsrechtadvocaat en arbeidsmediator verrijkt.
Welke stromingen, methodes en interventies zijn er allemaal, buiten de traditionele arbeidsjuridische aanpak? Wat hebben ze gemeen en wat onderscheidt ze? En vooral: wat zijn de toepassingsmogelijkheden en ervaringen op het brede vlak van arbeids- en samenwerkingsvraagstukkken, elders, maar vooral in Nederland? Wat is de invloed van de WWZ op de vernieuwing van de arbeidsrechtsjuridische aanpak? Deze vragen kwamen aan bod in de gezamenlijke VAAN-VAN studiebijeenkomst, waarvoor grote belangstelling was en door zo'n 125 VAN en VAAN leden werd bijgewoond.

 


VAN cursus 19 mei 2016: "Intuïtie voor Arbeidsmediators"

Intuïtie is een intrigerend begrip dat we allemaal kennen. Bij overleg, conflictbemiddeling of rechtszaken speelt intuïtie – naast de analyse - een belangrijke rol. We spreken ook wel over het ‘buikgevoel’. 
 
Wat moet een arbeidsmediator nu met het ‘buikgevoel’? Arbeidsmediators hebben vooral een ‘hoofdgevoel’, veel kennis van zaken bewust van alle valkuilen voor zowel de deelnemers aan de mediation als de arbeidsmediator zelf. Des te interessanter om ook eens dat andere zintuig in te zetten, schakelen tussen hoofd en intuïtie, spannend en een uitdaging.

Wat is intuïtie precies? Hoe werkt intuïtie? Kun je intuïtie ontwikkelen? Welke soorten intuïtie zijn er? Welke valkuilen kom je tegen? Op welke wijze doet intuïtie mee op het professionele terrein van de arbeidsmediator?
 
In vele (arbeids)conflicten spelen ratio en emotie door elkaar. Het zijn verhalen die ‘gelezen’ dienen te worden wil je tot een optimale oplossing komen. Hier kan intuïtie een bruikbare en dienende rol spelen.

Edward de Boer verzorgt op 19 mei 2016 een avond over dit fascinerende fenomeen.

Op een toegankelijke wijze introduceert hij achterliggende concepten rond intuïtie. Er is veel ruimte voor discussie, interactie en praktische oefeningen. Kortom een boeiende avond voor arbeidsmediators over dit bekende én onbekende thema.
 
Edward de Boer (1972) heeft als onderzoeker en adviseur jarenlang studie gedaan naar toegepaste intuïtie. In 2014 verscheen van hem het boek ‘Professionele intuïtie’ (Amsterdam, Boom/Nelissen). Hij publiceerde verschillende artikelen in vakbladen.


 

VAN cursus 22 maart 2016

Tijdens de twee workshops hebben twee specialisten, hun eigen rol in het proces bij verzuim en conflicten toegelicht. 

Het eerste deel van de bijeenkomst was een presentatie van dhr. Pieter van Kesteren, arbeidsdeskundige met als titel: “Achter de schermen van arbeidsconflict en verzuim”. Hij nam ons mee in de wondere wereld van het UWV.
Onderwerpen waren de verschillende deskundigenoordelen van het UWV (ziek-niet ziek, passende arbeid en re-integratie inspanning). Er ontspon zich een boeiende discussie over de rol van de bedrijfsarts.
Vervolgens werd de RIV-toetsing (Re-integratie Verslag) behandeld welke aan de orde komt na 20 maanden ziekte, vooruitlopende op de aanvraag WIA. Opvallend risico voor de werkgever is dat deze niet kan schuilen achter (foutieve) acties of adviezen van bedrijfsarts/ARBO dienst.
Dit kwam ook aan de orde bij de daadwerkelijke toegang tot de WIA; er bleken veel niet-deugdelijke gronden te bestaan! Al met al een zeer leerzame en interessante presentatie.

Na de pauze sprak mr. Dirk van Genderen, advocaat bij Stadhouders advocaten. Wegens ziekte van de beoogd spreker was dhr. van Genderen op zeer korte termijn ingevallen. Hij gaf een overzicht van de stand van zaken na 10 maanden WWZ. Allereerst waarschuwde hij voor het effect van een “verlenging onder dezelfde voorwaarden” op een bestaand concurrentiebeding. Onder de nieuwe wet is deze dan vaak niet meer geldig.
Vervolgens kwamen aan de orde de “opzegging met instemming” versus de “beëindigings-overeenkomst”, de bedenktermijn en de rol van de gemachtigde en de verschillende gronden voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. 
Dirk van Genderen illustreerde de theorie met – soms zeer smeuïge -  jurisprudentie. De rechters blijken zo nu en dan ook wat in hun maag te zitten met de transitievergoeding en de aloude kantonrechtersformule is zeker nog niet verdwenen. Ook hier was er veel interactie met de deelnemers en was het een levendige bijeenkomst.

De presentatie van Dirk van Genderen vindt u hier.

 


VAN Algemene Ledenvergadering 8 februari 2016

Op maandag 8 februari vond alweer de tweede ALV van de VAN plaats. De jaarrekening 2015 en de begroting 2016 werden besproken. Het bestuur werd decharge verleend. De plannen voor 2016 zijn gepresenteerd. Er wordt achter de schermen enthousiast gewerkt aan een seminar/congres met mogelijke klanten, gedacht wordt specifiek aan het MKB. In maart zal een korte vragenlijst worden uitgezet waarin de huidige werkwijze van het MKB bij conflicten en de eventuele wensen zullen worden geïnventariseerd. Vervolgens kan een programma worden samengesteld en sprekers, c.q. workshopleiders worden gezocht. De verwachting is dat het evenement in november 2016 of maart 2017 zal plaatsvinden. De website wordt onder handen genomen opdat deze beter aan de wensen van de leden tegemoetkomt en een duidelijker profiel krijgt. Voor deze activiteit kunnen zich nog leden aanmelden…. De wens om wat minder ervaren mediators de gelegenheid te bieden om een keer met de meer ervaren mediators ‘mee te laten lopen’ zal verder vormgegeven worden. Verder wordt gewerkt aan mogelijke korting voor onze leden bij de opleidingsinstituten. 

Nadat de ALV was gesloten, werden de aanwezigen door Govert Apol, arbeidsmediator van het eerste uur, meegenomen op reis langs diverse herkenbare dilemma’s waar wij arbeidsmediators regelmatig mee geconfronteerd worden. Het leverde geanimeerde discussies en uitwisseling van ervaringen en ideeën op. De presentatie van Govert Apol kunt u hier vinden.

Drankje en hapjes na afloop omlijstten het aanknopen van nieuwe contacten en het delen van herinneringen met anderen. Kortom met dank aan onze gastvrouwen in het prachtige pand van DingemansVanderKind advocaten een geslaagde ALV.

Op 22 maart zien wij elkaar weer graag in Driebergen, dan krijgen we een kijkje in de keuken van een arbeidsdeskundige en van een kantonrechter. Tot dan,

namens het bestuur van de VAN
Ido van der Waal, voorzitter

 


VAN cursus 24 november 2015: "Moeilijke mensen in mediation"

Op 24 november a.s. organiseerde VAN in samenwerking met de MfN Groep Arbeidsmediation een cursus over lastige personen aan de mediationtafel. De cursus vond plaatsin Stadskasteel Oudaen te Utrecht. 

Moeilijke mensen in mediation
Wat te doen met mensen die aan de mediationtafel zitten te stuiterbollen of het ene moment enthousiast zijn en je het andere moment partijdig vinden? Sommige mensen raken door hun persoonlijkheid voortdurend in de knoei, of bezorgen hun omgeving enorme overlast. Slechts weinig mensen hebben een persoonlijkheidsstoornis, maar trekjes ervan heeft vrijwel iedereen. Die zijn dan ook heel herkenbaar - als je weet waar je op moet letten.

De hand-out van Dorine Heldring vindt u hier.


VAN cursus 15 oktober 2015: "Arbeidsmediator aan de slag met de WWZ in arbeidsmediation"

Op 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht in werking getreden. Deze verandering heeft grote impact op de dynamiek en de machtsbalans aan de mediationtafel.
Tijdens deze workshop voor de VAN leden stonden Frank Emmelot en Jan Plevier kort inhoudelijk stil bij de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen in het ontslagrecht en welke gevolgen deze kunnen hebben voor de onderhandelingen in het kader van "afscheid met wederzijds goedvinden". Ter voorbereiding kregen de deelnemers het artikel uit het Tijdschrift Conflicthantering van de inleiders toegestuurd. 
 
Met deze input kon men door middel van een casus in rollenspelen (in groepjes) ervaren wat de WWZ betekent voor de inhoudelijke exit onderhandelingen. Het was een goed bezochte (inter)actieve bijeenkomst.
 
mr. Frank Emmelot is MfN-registermediator, directeur van InterArbeid Mediation&Consultancy en partner bij Altena Mediation en mr. Jan Plevier, MfN-regsitermediator is partner bij De Groeifabriek en instituut assessor bij SKM/Intop. Beiden zijn trainer bij The Lime Tree, Mediation & Coaching.

Artikel TC

Presentatie

Bedenktermijn

  

________________________________________________________________________________________________

VAN cursus 25 juni 2015: "Groepsmediation"

Op 25 juni a.s. organiseerde VAN in samenwerking met Corine de Jong en Jacques de Waart van CvC Centrum voor Conflicthantering een workshop over groepsmediation. Aan de orde kwamen o.a. de specifieke aandachtspunten bij groepsmediations (interactief) en werkvormen die bij groepsmediations kunnen worden ingezet en het oefenen met deze werkvormen, met daarbij oog voor de fasering in de mediation

 

________________________________________________________________________________________________

VAN cursus 23 april 2015: "Mediatie in de context van de Arbeidssituatie: leiderschap, samenwerking en andere bepalende factoren"

Op 23 april jl.  organiseerde VAN in samenwerking met Dr. Rendel de Jong de cursus "Mediatie in de context van de arbeidssituatie: leiderschap, samenwerking en andere bepalende factoren". 

Toelichting: Mediatie vindt niet plaats in het luchtledige. Contextuele factoren kunnen zelfs cruciaal zijn voor het welslagen (De Jong, 2013). Leiderschap op diverse niveaus is niet alleen van belang voor effectiviteit en welbevinden van de leden van de organisatie in het algemeen, maar mogelijk eveneens voor de prognose  voor de uitkomsten van het mediatie-proces in de werksituatie. Hetzelfde geldt voor de “fit” van kennis, kunde en voorkeuren van de deelnemers en de eisen die het werk aan hen stelt.

Rendel de Jong zal in deze presentatie ingaan op factoren die bij bemiddeling in arbeidsgerelateerde conflicten van belang kunnen zijn, in het bijzonder in de eerste, diagnostische fase. Dit zowel aan de hand van uitkomsten van praktijkgericht onderzoek als van eigen praktijkgevallen en van ervaringen van de deelnemers, eventueel met behulp van korte oefeningen.       

Dr. Rendel de Jong is docent en onderzoeker bij Sociale en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. Naast zijn werkzaamheden binnen universitair onderwijs en onderzoek is hij werkzaam als psychotherapeut, opleider in post-academiaal onderwijs, coach en managementadviseur. Literatuur: De Jong (2013) Counseling en Coaching. In W. Schaufeli en A. Bakker (red.) De psychologie van arbeid en gezondheid. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, pp. 135-155.

 

________________________________________________________________________________________________

VAN Algemene Ledenvergadering en interactieve lezing op 9 februari 2015

Op maandag 9 februari jl. vond de eerste Algemene Ledenvergadering van VAN plaats. Gastvrijheid werd verleend door Boontje Advocaten te Amsterdam.

Na een verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar en een vooruitblik op de komende activiteiten door secretaris Alexandra Vester volgde een toelichting op het financiele reilen en zeilen van onze jonge vereniging door de penningmeester Dirk-Jan Bender. Door de Kascommissie, bij monde van Paul Boontje, werd vervolgens aan de ledenvergadering voorgesteld decharge aan het bestuur te verlenen voor het gevoerde beleid, hetgeen bij acclamatie werd aanvaard.

Na de ALV hield voorzitter Ido van der Waal een vlammend betoog over wat er voor arbeidsmediation in het algemeen en voor VAN in het bijzonder voor mogelijkheden in het verschiet liggen. Daarop volgde een levendige discussie welke werd afgesloten met een borrel, wederom aangeboden door Boontje Advocaten.

Presentatie Ido van der Waal.

 

________________________________________________________________________________________________

VAN cursus 22 januari 2015: "Impasse in een arbeidsmediation"

Op 22 januari jl. konden de leden van de VAN actief werken aan het vergroten van hun vaardigheden. Onder leiding van Kees van der Hoek en Toos Bik zijn we interactief aan de slag gegaan met het verkennen van de mogelijkheden om bij een arbeidsmediation uit een impasse te komen. De deelnemers in beweging krijgen. Zij deden dit aan de hand van het “MTi vijf ijkpuntenkompas”.

Aan bod kwamen:
- Verborgen behoeftes en belangen van partijen
- Een snelle scan van de conflictstijl van partijen en hoe daar als mediator mee om te gaan
- De sfeer en de emotionele stemming
- Machtstactieken
- En structuur

Gegevens trainers:

Mr. J.C. (Kees) van der Hoek
Kees van der Hoek is partner en oprichter van het Mediation Trainingsinstituut MTi. Hij heeft in de afgelopen ruim 10 jaar meer dan 1000 cursisten opgeleid tot mediator. En hij heeft een ruime ervaring als mediator. Met name op het terrein van arbeidsverhoudingen en bestuurlijke problemen is hij een veel gevraagd mediator.
Tevens staat hij ingeschreven bij de Rechtbank te Utrecht voor mediations op het terrein van arbeidsverhoudingen, bestuursrecht en familieaangelegenheden.
Sinds 1998 is hij werkzaam als zelfstandig consultant en mediator en vanaf 2000 als partner/trainer verbonden aan het Mediation Trainingsinstituut MTi. Bij MTi begeleidt hij veel intervisiebijeenkomsten. Daarbij werkt hij volgens gestructureerde methodes, zoals de socratische aanpak, de incidentmethode en meer.
Hij is daarnaast arbiter en voorzitter van enkele bezwarencommissies, waaronder bij het Leids Universitair Medisch Centrum.
Kees heeft diverse publicaties op zijn naam staan op het terrein van mediation en op het terrein van het Ambtenarenrecht en is onder andere redacteur van de “Praktijkgids Mediation”.

Mr. T.A. (Toos) Bik
Toos Bik is partner en trainer bij het Mediation Trainingsinstituut MTi.
Wanneer je betrokken bent in een conflict dat je niet zelf op kunt lossen, dan kost dat ongelooflijk veel energie. Energie die je zo graag aan andere dingen wilt besteden. De essentie van mediation is betrokkenen de hulpmiddelen aanreiken om uit die negatieve spiraal te komen! 
Toos Bik volgde na haar rechtenstudie aan de Universiteit Utrecht een management­opleiding bij KPN. Binnen diverse sectoren, waaronder Marketing en HRM, heeft zij ervaring opgedaan met alle aspecten van communicatie en samenwerking. Als lid van de KPN-klachtencommissie heeft zij de kracht van mediation ontdekt. Sinds 1995 heeft zij de ontwikkeling van mediation in Nederland mede vorm gegeven. Het project Mediation naast Rechtspraak, waar zij als een van de projectleiders een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd, heeft mediation binnen Nederland een stevige positie gegeven.
Als gecertificeerd NMI en IMI mediator heeft zij veel ervaring met het begeleiden van betrokkenen in zakelijke, arbeids- en samenwerkingsconflicten en conflicten met (semi)overheidsorganen. Zij heeft in binnen en buitenland trainingen verzorgd op het gebied van communicatie- management- en mediationvaardigheden. Het met elkaar verkennen waar het botst en vervolgens in dialoog zoeken naar de oplossing, dat is volgen Toos de kracht van mediation.
Toos was jarenlang voorzitter van de Utrechtse Mediators (NMI regiogroep) en van verschillende bezwaren/klachtencommissies bij overheid en bedrijfsleven. Toos is bestuurslid van de VAN. Voor het NMI behandelde zij klachten over mediators.
Publicaties:
- “Conflict met de mediator?”, over klacht- en tuchtrecht voor mediators, NMI Kennisreeks, SDU uitgevers, januari 2010;
- “Partijbegeleiding in mediation”, Tijdschrift voor Conflicthantering, mei 2009.
 

________________________________________________________________________________________________

20 november 2014: Wetsvoorstel werk en zekerheid met Prof.mr. Evert Verhulp

 

Op 20 november jl. verzorgde Professor mr Evert Verhulp een zeer verhelderende cursus over de ontwikkelingen in het arbeidsrecht aan de hand van het Wetsvoorstel werk en zekerheid. Het arbeidsrecht gaat flink veranderen de komende jaren. Onder meer door de nieuwe wet Werk en Zekerheid, op het gebied van ontslag en flexibel personeel. De wet Werk en Zekerheid is bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen. 

Presentatie Verhulp


Eerste ledenavond VAN

 

Donderdag 18 september 2014 was de eerste ledenavond van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland. Meer dan de helft van onze leden was naar Driebergen gekomen om over de stand van zaken rond de mediationwetten te discussiëren. Onder de bevlogen leiding van John Bosnak, die van zeer dichtbij aan de totstandkoming van de vierde (!) herziene versie heeft bijgedragen, werden de verschillende thema’s uitgediept.

Wat vooraf ging: De oorspronkelijke aanleiding om in Nederland wetgeving rond mediation te initiëren stamt uit de Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad. Daarin worden de lidstaten opgeroepen om wetgeving rond verschoningsrecht, tenuitvoerlegging van de vaststellingsovereenkomst en stuiting van verjaringstermijnen voor grensoverschrijdende mediation bij wet te regelen. Deze richtlijn heeft geleid tot de Wet implementatie richtlijn 2008/52/EG van 15 november 2012. Deze wet beperkt zich tot mediations met grensoverschrijdende gevolgen, maar de behoefte aan meer algemene regelingen voor mediation in Nederland werden daarmee zichtbaar.

Op 25 april verleden jaar heeft de heer Ard van der Steur drie wetsvoorstellen ingediend. Een over de kwaliteit van mediators, een voor bevordering van het gebruik van mediation in het burgerlijk recht en een voor de bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht. Deze wetsvoorstellen zijn ter internetconsultatie voorgelegd. Dit heeft een enorme hoeveelheid reacties opgeleverd. De grootste bezwaren op de eerste voorstellen waren globaal: 

  1. juridisering

  2. over ons, maar zonder ons

  3. teveel afhankelijkheid van de overheid.

Op 9 september 2013 zijn dan inmiddels herziene wetsvoorstellen ingediend en voorgelegd voor advies bij de Raad van State. Met deze wetsvoorstellen wordt mediation zowel in het burgerlijk recht als in het bestuursrecht verankerd. De burgerlijk rechter wordt, voordat hij een zaak aanneemt, gestimuleerd om partijen te verwijzen naar mediation als alternatief voor conflictoplossing. Ook wordt met dit wetsvoorstel een Register voor mediators ingesteld, zodat kwaliteitseisen zijn gewaarborgd en ook het tuchtrecht is geregeld. Verder worden regels gesteld omtrent de registratie en overige beroepsregulering van mediators. Voorts worden regels gesteld om het gebruik van mediation, ter voorkoming van juridische procedures, te bevorderen.

De Raad van State heeft op 22 november 2013 advies uitgebracht. Van dat advies is een samenvatting te downloaden. Voor meer informatie kunnen we ook de website van de MfN raadplegen.

Wat volgens John het belangrijkste effect van de drie wetten zal zijn is een paradigmaverschuiving. Niet meer onmiddellijk naar de advocaat bij een heftig verschil van mening, maar eerst eens onderzoeken of mediation een oplossing kan bieden. Wat verder belangrijk is dat Ard van der Steur heeft toegezegd dat er geen kapitaalvernietiging zal plaatsvinden, in het herziene wetsvoorstel (inmiddels de vierde versie) wordt veel meer aangesloten  bij de bestaande know how.

De dreigende juridisering van mediation is afgewend doordat in het laatste voorstel nu ook expliciet de eis is opgenomen dat mediatiors beschikken over communicatieve en psychologische vaardigheden, naast de juridische kennis, die zij nu ook kunnen ‘inhuren’. De geanimeerde discussie met de leden in de zaal spitste zich toe op het aantal ‘vlieguren’ dat in de wet wordt genoemd, namelijk 12 mediations van gemiddeld 10 uren, dus 120 uren in totaal per jaar. Volgens sommigen is dit absoluut onhaalbaar voor een arbeidsmediator, volgens anderen kan je daar zelf heel veel aan doen. De verwachting is dat er een overgangsregeling komt, een ingroeiregeling als het ware. Verder werd nog gediscussieerd over de in het leven te roepen ‘Commissie Mediation’. Winst ten opzichte van het eerste wetsvoorstel is dat in de laatste versie is opgenomen dat de leden van deze commissie door de minister worden benoemd op voordracht van beroepsorganisaties. Het was een actieve en geanimeerde ledenavond, waarvoor wij John nog hartelijk willen bedanken. Wie nog met John van gedachten wil wisselen kan hem spreken op het Mediationcongres 2014, op 28 november in den Bosch. 

Maar eerst nodigen wij onze leden nog uit voor de volgende ledenbijeenkomst op 20 november in Driebergen. Meer informatie elders op deze website.

Cursusmateriaal cursus 18 september 2014 "Nieuwe wetsvoorstellen mediation"

Kst 33 722 nr. 5 Voorstel van wet

Kst 33 722 nr. 6 Memorie van Toelichting

Kst 33 723 nr. 5 Voorstel van wet

Kst 33 723 nr. 6 Memorie van Toelichting